คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน สคร.9 
 
(Update 1 ส.ค.2561)
 
ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อคำสั่ง เลขที่คำสั่ง สั่ง ณ วันที่
 
1. คณะกรรมการตรวจหลักฐานตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) และผลงานเด่นของบุคลากร คำสั่งที่ 66/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
2. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สคร.9 ปี 2561 คำสั่งที่ 68/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
3. คณะกรรมการดำเนินการจัดวางระบบและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน และคณะกรรมการที่ปรึกษา คำสั่งที่ 86/2560 สั่ง ณ วันที่ 19 ต.ค.2560
 
4. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) สคร.9 ประจำปี 2561 คำสั่งที่ 90/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 ต.ค.2560
 
5. คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ปี 2561 คำสั่งที่ 99/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 พ.ย.2560
 
6. คณะทำงานพัฒนาองค์กรและผลงานคุณภาพ สคร.9 คำสั่งที่ 64/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
7. คณะทำงานรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สคร.9 คำสั่งที่ 65/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
8. คณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สคร.9 คำสั่งที่ 102/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 พ.ย.2560
 
9. คณะทำงานด้านการประหยัดทรัพยากร สคร.9 คำสั่งที่ 103/2560 สั่ง ณ วันที่ 28 พ.ย.2560
 
10. คณะทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) สคร.9 คำสั่งที่ 67/2561 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค.2561
 
11. คณะกรรมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2561 คำสั่งที่ 110/2560 สั่ง ณ วันที่ 8 ธ.ค.2560
 
12 .คณะทำงานจัดการความรู้ (KM Team) สคร.9 คำสั่งที่ 113/2560 สั่ง ณ วันที่ 22 ธ.ค.2560
 
13. คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ สคร.9 คำสั่งที่ 114/2560 สั่ง ณ วันที่ 22 ธ.ค.2560
 
14. คณะกรรมการรับเรื่องข้อร้องเรียนและดำเนินการตามข้อร้องเรียน สคร.9 คำสั่งที่ 28/2561 สั่ง ณ วันที่ 19 เม.ย.2561
 
15. คณะทำงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สคร.9 คำสั่งที่ 38/2561 สั่ง ณ วันที่ 28 พ.ค.2561
 
16. คณะกรรมการยกร่างมาตรการดำเนินการต่อบุคลากรที่ขาดความรับผิดชอบซึ่งส่งผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คำสั่งที่ 45/2561 สั่ง ณ วันที่ 18 มิ.ย.2561
 
17. มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ คำสั่งที่ 48/2561 สั่ง ณ วันที่ 26 มิ.ย.2561
  << Download คำสั่งทั้งหมด >>    
     
 
   
   
   
Homepage