กฎ ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี เอกสารการดำเนินงาน และแบบฟอร์มราชการ
       
  ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาบุคลากร
    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
    จรรยาข้าราชการกรมควบคุมโรค
    นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี
    ประกาศค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)
    อัตลักษณ์กรมควบคุมโรค "ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ"
    ประกาศ สคร.9 นโยบายด้านความโปร่งใสและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (2 มิ.ย.2558)
    แนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสกรมควบคุมโรค
    หลักเกณฑ์วิธีการเสริมสร้าง พัฒนาให้ข้าราชการมีวินัย และป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย
    กฎ ก.พ. (ที่มา: สำนักงาน ก.พ.)
    ข้อบังคับ ก.พ. (ที่มา: สำนักงาน ก.พ.)
    ระเบียบ ก.พ. (ที่มา: สำนักงาน ก.พ.)
    วินัยข้าราชการ (ที่มา: สำนักงาน ก.พ.)
    แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล สคร.9 ปี 2560
    แผนเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร สคร.9 ปี 2560
    แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สคร.9 ปี 2560
    แนวทางและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน สคร.9
    ผู้รับผิดชอบประสานงานเรื่องร้องเรียนของ สคร.9 (22 มิ.ย.2560)
    ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรับเรื่องร้องเรียน
    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน (แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ห้องสมุด สคร.9) (20 พ.ค.2558)
    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ (20 ก.พ.2558)
    หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการและการยืมตัวข้าราชการ (24 ก.พ.2558)
    คู่มือแนวทางสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร
    คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน กรมควบคุมโรค :: ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมควบคุมโรค
    คู่มือระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)
       
  ด้านแผนงานโครงการ
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สคร.9 นครราชสีมา
    คู่มือการใช้งานระบบ EstimatesSM
    คู่มือการจัดทำคำของบประมาณประจำปี ผ่านระบบ EstimatesSM
    แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สคร.9 นครราชสีมา
       
  ด้านการเงิน
    หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 (ประกาศ ณ 29 มิ.ย.2560)
    แนวทางและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมควบคุมโรค
    แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา
    หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2560
    หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
    หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
    หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557
    หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556
    หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2555
    หลักเกณฑ์การคิดงบประมาณในการปฏิบัติราชการ ปี 2554
       
  ด้านพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้าง
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สคร.9 นครราชสีมา
    แบบฟอร์มจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบโครงการ
    พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมควบคุมโรค และประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง (Link)
    แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา
    แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
   

Link เว็บไซต์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (กฏกระทรวง, ระเบียบ, ประกาศ, แนวทาง)

       
  คู่มือการปฏิบัติงาน
    คู่มือการปฏิบัติงาน สคร.9 ปี 2560 (Update 22 ส.ค.2560)
    คู่มือการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักกรมควบคุมโรค
    ผลงานวิชาการ คู่มือผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ สคร.9 นครราชสีมา
    คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
       
  แบบฟอร์มราชการ
    Download แบบฟอร์มราชการ
    แบบฟอร์ม จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง งบโครงการ
    แบบฟอร์ม งานการเงิน
    แบบฟอร์ม ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
    แบบฟอร์ม ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
    แบบฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกต
    แบบฟอร์ม ตัดยอดงบประมาณ
    แบบฟอร์ม ขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสาร
    แบบฟอร์ม ขออนุมัติจัดประชุม
    แบบฟอร์ม เสนอโครงการ
    แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้าโครงการปี 2552
    แบบฟอร์ม ขอเปลี่ยนการอยู่เวร ตรวจเวร
    แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
    แบบฟอร์ม คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    แบบฟอร์ม ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
    แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ
    แบบฟอร์ม ใบลาไปต่างประเทศ
    แบบฟอร์ม หนังสือขอลาออกจากราชการ
    แบบฟอร์ม หนังสือรับรองลูกจ้างชั่วคราว
    แบบฟอร์ม หนังสือรับรองลูกจ้างประจำ
    แบบฟอร์ม ใบลาไปศึกษาวิชา-ดูงาน-ฝึกอบรม ต่างประเทศ
    แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับราชการกรมควบคุมโรค
    แบบฟอร์ม ใบสมัครเข้ารับการเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป
    แบบฟอร์ม บันทึกขอโอน-ย้าย มาปฏิบัติงาน
    แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
       
     
Counter msn live tracking
(เริ่มนับ 4 พ.ย.2554)
 
   
   
   
Homepage